donate

בימים אלו נערכת מגבית ליבנו בתורתו לטובת קהילת רבינו שליט"א היכנס כאן בלינק ותרום למגבית כהכרת הטוב ושותפות אמת עם מערכת דבר אמת שמביאה את אור התורה והחסידות של רבינו שליט"א לכל קצוות תבל

היכנס כאן לתרום